Oferujemy usługi księgowe w następującym zakresie:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

opracowanie zasad polityki rachunkowości,
opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
sporządzanie i wysyłanie wszystkich deklaracji rozliczeniowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Obsługę kadrowo-płacową

sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców,
prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy
prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
sporządzanie wymaganych prawem deklaracji do list płac,
sporządzanie zeznań rocznych pracowników wynikających z obowiązków pracodawcy,
sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
sporządzanie i wysyłanie wszystkich deklaracji rozliczeniowych,
bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,

Obsługę ryczałtu:

prowadzenie ewidencji przychodu,
naliczanie podatku,
sporządzanie rozliczeń rocznych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
sporządzanie i wysyłanie wszystkich deklaracji rozliczeniowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Call Now ButtonInfolinia